CHRYSO®AMA 30 L

CHRYSO®AMA 30 L jest domieszk? wspomagaj?c? proces mielenia opracowan? w celu zwi?kszenia wytrzyma?o?ci normowej (28-dniowej) cementów oraz do optymalizacji zawarto?ci wapienia przy zachowaniu wysokich parametrów jako?ciowych.

Karta Techniczna Pobierz