CHRYSO®Aquabeton

Domieszka zwi?kszaj?ca wi??liwo?? wody / Domieszka do mieszanki betonowej uk?adanej pod wod?
Dziedziny zastosowania
  • Konstrukcje/obiekty hydrotechniczne: zapory wodne, falochrony, pirsy
  • Elementy obiektów mostowych: fundamenty, podpory
  • Betonowanie podwodnych bloków
  • Wszystkie prace zwi?zane z zabudow? mieszanki betonowej pod wod?
  • Naprawa elementów dzie? sztuki
Karta Techniczna Pobierz