NASZE DO?WIADCZENIE

Wyprodukowane w Polsce

Nasze Centrum R&D i zak?ad produkcyjny znajduj? si? w województwie mazowieckim. Usytuowanie w tej cz??ci kraju umo?liwia nam doskona?y dost?p do kontrahentów w ca?ym kraju. Co wi?cej dysponujemy dodatkowym oddzia?em Centrum Technologicznego Chryso na pó?nocy kraju i magazynem na po?udniu. Rozmieszczenie to efektywnie wp?ywa na szybko?? dostaw naszych produktów i us?ug do docelowych klientów.
Dodatkowo ka?da filia uzyskuje pe?ne wsparcie mi?dzynarodowego centrum R&D z siedzib? we Francji, gdzie prowadzimy szereg bada? nad nowymi rozwi?zaniami lub udoskonalamy te ju? dobrze znane przez naszych klientów. Dzi?ki temu mo?emy równolegle pracowa? nad kilkoma projektami naraz.

Kompleksowa wiedza z naszych laboratoriów

Centrum Technologicznego Chryso (CTC)

Centrum Technologiczne Chryso znajduje si? w B?oniu k/ Warszawy a  jego filia na pó?nocy kraju, w Gdyni. Laboratoria  wyposa?one s? w najnowsze oprzyrz?dowania i sprz?t do badania betonu. Prowadzimy w nich zarówno badania R&D jak i spersonalizowane badania  dla naszych klientów w celu odpowiedzi na ich wysokie wymagania i  wybrania dla nich jak najlepszych rozwi?za?.

Laboratorium Zak?adowej Kontroli Produkcji

Surowce jak i ca?a produkcja podlegaj? badaniom i kontroli przez laboratorium kontroli produkcji. Dzi?ki temu mamy pewno??, ?e stosowane i produkowane przez nas produkty s? zgodne z przyj?tymi wymogami. Ka?da partia jest monitorowana celem zapewnienia niezw?ocznych dzia?a? w przypadku ewentualnych reklamacji.
Co wi?cej poddajemy analizie wszystkie ?cieki wodne, aby zmniejszy? niekorzystny wp?yw dzia?alno?ci na ?rodowisko naturalne.

… dla naszych klientów

Wsparcie techniczne

Wiedza i do?wiadczenie CHRYSO zawsze trafia do naszych klientów wraz z dostarczanymi produktami czy us?ugami, niezale?nie od tego, czy dzieje si? to na placu budowy czy te? w zak?adzie produkcyjnym. W CHRYSO eksperci terenowi wspieraj? naszych klientów ka?dego dnia. Nasz dzia? Doradców Techniczno Handlowych sk?ada si? z regionalnych ekspertów technicznych, którzy s? wyszkoleni w zakresie wielu rozwi?za? i potrafi? zareagowa? na najtrudniejsze problemy zwi?zane z technologi? betonu..

Logistyka

Aby zaspokoi? potrzeby naszych klientów, dostarczamy rozwi?zania w zakresie domieszek chemicznych do betonu i cementu  w ca?ej Polsce w opakowaniach hurtowych lub standardowych.
Nasi kierowcy s? przeszkoleni w zakresie naszych produktów i procedur bezpiecze?stwa, dzi?ki czemu mog? zapewni? kompatybilno?? substancji chemicznych i bezpieczny sposób dostaw.