Jak Aplikowa?

Szukasz nowych wyzwa? w przemy?le chemicznym i budowlanym? Chcia?by? do??czy? do dynamicznej i innowacyjnej grupy mi?dzynarodowej?
Aby aplikowa?, prosimy o wype?nienie poni?szego formularza wraz z CV i listem motywacyjnym.
Masz prawo do wgl?du w swoje dane, ich poprawiania oraz zg?oszenia ??dania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to mo?e by? wykonane poprzez przes?anie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: rekrutacja@chryso.pl.Masz prawo do wgl?du, modyfikacji, zmiany lub usuni?cia danych , dotycz?cych Ciebie (art.34 z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978). Je?li chcesz skorzysta? z tego prawa, nale?y wys?a? zapytanie do firmy CHRYSO Polska Sp.z o.o., Wi?niowa 40B/14, 02-520 Warszawa lub e-mail : biuro@chryso.pl rekrutacja@chryso.pl lub CHRYSO Polska Sp. z o.o. Al. Niepodleg?o?ci 18 02 – 653 Warszawa