INFORMACJA O „CIASTECZKACH” (PLIKACH TYPU COOKIES)

WYKORZYSTYWANIE CIASTECZEK
Po wej?ciu na stron? internetow? naszej firmy ciasteczka mog? by? instalowane automatycznie i tymczasowo przechowywane w pami?ci lub na dysku twardym, aby u?atwi? Ci poruszanie si? po naszej witrynie. Ciasteczko nie pozwala nam na identyfikacj? konkretnego u?ytkownika. Jest natomiast elementem s?u??cym rejestrowaniu danych dotycz?cych ruchu na stronie www.


Poni?ej znajdziesz ciasteczka u?ywane na tej stronie oraz ich przeznaczenie:

NazwaRodzajOpis
__utmaCiasteczka analityczneChodzi o ciasteczka analityczne (Google Analytics), których przeznaczeniem jest tworzenie statystyk odwiedzin strony. Patrz pkt poni?ej.
__utmbCiasteczka analityczneChodzi o ciasteczka analityczne (Google Analytics), których przeznaczeniem jest tworzenie statystyk odwiedzin strony. Patrz pkt poni?ej.
__utmcCiasteczka analityczneChodzi o ciasteczka analityczne (Google Analytics), których przeznaczeniem jest tworzenie statystyk odwiedzin strony. Patrz pkt poni?ej.
__utmzCiasteczka analityczneChodzi o ciasteczka analityczne (Google Analytics), których przeznaczeniem jest tworzenie statystyk odwiedzin strony. Patrz pkt poni?ej.
__utmvCiasteczka analityczneChodzi o ciasteczka analityczne (Google Analytics), których przeznaczeniem jest tworzenie statystyk odwiedzin strony. Patrz pkt poni?ej.


OGÓLNE USTAWIENIA CIASTECZEK
Mo?esz zmieni? ustawienia plików cookies stosowanych przez nas na tej stronie, modyfikuj?c ustawienia przegl?darki internetowej:
•     Internet Explorer™
•     Chrome™
•     Firefox™
•     Opera™
•     Safari™
Mo?esz zapobiec instalacji plików cookies, wybieraj?c odpowiednie ustawienia przegl?darki internetowej. Operacja ta b?dzie jednak oznacza?a usuni?cie wszystkich plików cookies u?ywanych przez przegl?dark?, w tym tak?e i tych u?ywanych przez inne strony internetowe, to za? mo?e prowadzi? do zmiany lub utraty pewnych informacji lub ustawie?, a co za tym idzie utrudni? przegl?danie strony www.


CIASTECZKA ANALITYCZNE
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google Inc. ("Google"). Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) przesy?ane s? do serwera Google Inc. w USA i tam s? przechowywane. Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u?ytkownika, tworzenia raportów dotycz?cych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google mo?e równie? przekazywa? te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub je?eli osoby trzecie, w tym tak?e wydawca strony, przetwarzaj? informacje na zlecenie Google. Firma Google nie b?dzie ??czy?a adresu IP u?ytkownika z innymi danymi b?d?cymi w jej posiadaniu. Mo?na wy??czy? korzystanie z plików cookies, wybieraj?c odpowiednie ustawienia w przegl?darce. Wy??czenie mo?e jednak uniemo?liwi? korzystanie z niektórych funkcji na tej stronie. Korzystaj?c z tej strony internetowej, wyra?asz zgod? na przetwarzanie swoich danych pobranych przez Google w opisany powy?ej sposób i w celach okre?lonych powy?ej.
Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat plików cookies Google Analytics, kliknij tutaj.
Mo?esz równie? wy??czy? us?ug? Google Analytics, instaluj?c niewielk? wtyczk? oferowan? przez Google i dost?pn? w wersji dla wiod?cych przegl?darek.
DANE O CHARAKTERZE OSOBOWYM
Ka?dy u?ytkownik tej strony, który udost?pnia informacje spó?ce CHRYSO udziela jej pe?ne zbywalne prawa dotycz?ce tych?e informacji i upowa?nia j? do wykorzystania ich wedle w?asnego uznania. Informacje udost?pniane przez u?ytkowników nie b?d? traktowane jako poufne. Powinny one by? dok?adne i zgodne z prawem i nie mog? przynosi? szkody interesom osób trzecich.
W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych na stronie, u?ytkownicy s? informowani, ?e strona stosuje kilka zabiegów, których celem jest zapewnienie komunikacji i wymiany informacji z odwiedzaj?cymi.
Zabiegi te pozwalaj? na:
•    odpowiadanie na pisemne wnioski zg?aszane przez odwiedzaj?cych stron? za po?rednictwem rubryk do tego przewidzianych,
•    wysy?anie odwiedzaj?cym dokumentów, o które prosz? (zw?aszcza dokumentów o charakterze finansowym),
•    obs?ugiwanie zapisów odwiedzaj?cych zebrania o charakterze finansowym organizowane przez firm? CHRYSO SAS,
•    zarz?dzanie spontanicznymi aplikacjami i zg?oszeniami na publikowane na stronie og?oszenia o prac?.
Gromadzone dane:
•    mog? pochodzi? jedynie z ich dobrowolnej rejestracji przez u?ytkowników,
•    s? przeznaczone wy??cznie do u?ytku wewn?trznego, a ich adresatem s? tylko osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku u?ytkownika strony,
•    s? przechowywane wy??cznie przez czas niezb?dny do realizacji celów okre?lonych powy?ej.
Zgodnie z ustaw? nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód, zmienionej ustaw? nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., ka?dy, kto chce korzysta? ze swoich praw dost?pu do danych, sprostowania, odwo?ania lub sprzeciwu powinien skontaktowa? si? z nast?puj?cym dzia?em:
GRUPA CHRYSO - Dyrekcja ds. Komunikacji
19 Place de la Résistance, 92445 Issy-les-Moulineaux - FRANCE