RKAN rury z betonu chemoodpornego

Projekt

CHRYSO Polska – wspó?tworz?c wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Instytutem Ceramiki i Materia?ów Budowlanych konsorcjum – zrealizowa?o projekt „Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego” w ramach Programu INNOTECH. G?ównym celem projektu by?o powstanie dwóch produktów: betonu chemoodpornego oraz rur wykonanych z tego betonu. Cel ten uda?o si? zrealizowa?. W fazie badawczej opracowano recepty betonu chemoodpornego RKAN, które umo?liwiaj? uzyskanie specjalistycznych produktów w postaci prefabrykowanych rur. Prototypowe rury wykonane zgodnie z wybran? recept? w skali przemys?owej, z wykorzystaniem istniej?cej linii produkcyjnej, potwierdzi?y mo?liwo?? wdro?enia tej technologii na rynku Producentów prefabrykatów oraz spe?nienia wszystkich wymaga?: zarówno obecnie obowi?zuj?cych dla rur betonowych i ?elbetowych, jak i dodatkowych, wynikaj?cych z za?o?onej, bardzo wysokiej odporno?ci na oddzia?ywanie ?rodowisk chemicznie agresywnych.

 

Rozwi?zanie materia?owe

Z zastosowaniem recept RKAN nr 7, 16, 19, 20 oraz 28 produkowa? mo?na asortyment prefabrykowanych rur kanalizacyjnych o ?rednicach od 300 do 1200 mm, grubo?ci ?cianek od 70 do 150 mm i klasach wytrzyma?o?ci jak dla obecnie stosowanych rur betonowych i ?elbetowych produkowanych zgodnie z PN-EN 1916. Dla betonu chemoodpornego rur deklaruje si? bardzo wysokie parametry: klas? wytrzyma?o?ci na ?ciskanie ≥ C45/55, stopie? odporno?ci na dzia?anie mrozu F200 (200 cykli za- i rozmra?ania) i wi?cej, nasi?kliwo?? do 3,5 % m/m, stopie? wodoszczelno?ci minimum W12. W aspekcie odporno?ci na oddzia?ywania chemicznie agresywne deklaruje si? spadek wytrzyma?o?ci nie wi?kszy ni? 20% oraz ubytek masy nie wi?kszy ni? 5% dla próbek przechowywanych przez 140 dni w agresywnych ?rodowiskach:

  • Kwasu siarkowego w roztworze 
    o wska?niku pH = 2,0.
  • Roztworu siarczanu magnezu o st??eniu 0,21 mol/l.
  • Roztworu siarczanu amonu o st??eniu 0,21 mol/l.
  • Mieszaniny ww. substancji agresywnych

Dodatkowo dla rur uwzgl?dniono zastosowanie uszczelek o deklarowanej odporno?ci na dzia?anie okre?lonych czynników agresywnych, tworz?c tym samym kompletne rozwi?zanie materia?owe (rury + szczelne po??czenie) dla magistrali kanalizacyjnych.

 

Kompleksowe podej?cie

Nale?y podkre?li?, ?e oprócz podstawowych, ww. produktów (recepty betonu chemoodpornego oraz wykonane elementy – rury) w ramach projektu opracowano tak?e inne, niezb?dne dla wdro?enia rozwi?zania dokumenty. Wymieni? nale?y tutaj przede wszystkim nowatorsk? procedur? badawcz? chemoodporno?ci betonu rur. Stanowi? mo?e ona podstaw? bada? wykonywanych przed i po wdro?eniu rur z betonu chemoodpornego RKAN do obrotu. W tym celu powo?ana mo?e by? w specyfikacji technicznej wyrobów, w chwili obecnej np. Krajowej Ocenie Technicznej dla rur RKAN, zarówno dla wst?pnych bada? typu jak i pó?niejszych bada? w ramach zak?adowej kontroli produkcji. Drugim istotnym dokumentem jest Dokumentacja techniczna do produkcji rur z betonu chemoodpornego (Raport nr RD/11/2015), opisuj?ca m.in. wymagania dla produkcji mieszanki betonowej, linii wytwarzania elementów prefabrykowanych oraz zakresu bada? zwi?zanych z kontrol? jako?ci gotowych wyrobów.