Domieszki do zastosowa? specjalnych

Wczesna wytrzyma?o?? Redukcja wody Zdolno?? do wbudowania mieszanki betonowej Zachowanie w?a?ciwo?ci roboczych

CHRYSO®Aquabeton
Domieszka zwi?kszaj?ca wi??liwo?? wody / Domieszka do mieszanki betonowej uk?adanej pod wod?
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Pompe
?rodek u?atwiajacy pompowanie
Szczegó?y produktu
CHRYSO®CIM
Dyspersja wodna polimerów, stabilna w ?rodowisku zasadowym oraz ca?kowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Szczegó?y produktu
CHRYSO®Serenis
Szczegó?y produktu