CHRYSO®Spolos 2T

CHRYSO®Spolos 2T jest kolejn? domieszk? znanej gamy, wytwarzan? na bazie nowoopracowanych struktur polimerowych.

Sk?ad domieszki odpowiada specyficznym potrzebom producentów betonu towarowego. CHRYSO®Spolos 2T pozwala optymalizowa? proces produkcji dzi?ki unikatowej budowie polimeru i – w efekcie – zdolno?ci szybkiej homogenizacji mieszanki betonowej. Uzyskuje si? przy tym relatywnie d?ugi czas zachowania konsystencji, równie? w przypadku podgrzewania sk?adników mieszanki. Domieszka zachowuje jednocze?nie typowy dla gamy potencja? redukcji  wody / up?ynnienia oraz wyra?nego przyspieszenia rozwoju wytrzyma?o?ci w ka?dej temperaturze dojrzewania betonu.

CHRYSO®Spolos 2T szczególnie zalecana jest w produkcji betonu towarowego w warunkach obni?onej temperatury i zimowych.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz