CHRYSO®Spolos TCE

CHRYSO®Spolos TCE jest kolejn? domieszk? znanej gamy, wytwarzan? na bazie nowoopracowanych struktur polimerowych.

Proporcje sk?adu odpowiadaj? kompleksowym wymaganiom producentów betonu towarowego dla domieszek stosowanych w okresie obni?onej temperatury i zimowych. CHRYSO®Spolos TCE pozwala optymalizowa? proces produkcji dzi?ki unikatowej budowie polimeru i – w efekcie – zdolno?ci szybkiej homogenizacji mieszanki betonowej. Uzyskuje si? przy tym umiarkowany czas zachowania konsystencji, równie? w przypadku podgrzewania sk?adników mieszanki. Domieszka zapewnia jednocze?nie po??dany (typowo ok. 3 klas konsystencji) poziom up?ynnienia, przewidywalny / powtarzalny czas wi?zania oraz przyspieszenie rozwoju wytrzyma?o?ci w ka?dej temperaturze dojrzewania betonu.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz