CHRYSO®EnviroMix®178

Compliance

CHRYSO®EnviroMix®178 jest wielosk?adnikow? domieszk? do betonu. Jej formu?a opiera si? na wyselekcjonowanych rodzajach aktywnych komponentów oraz proporcjach dobranych tak, aby uzyska? precyzyjnie okre?lone w?a?ciwo?ci mieszanki betonowej i betonu stwardnia?ego.

Domieszka zapewnia odpowiednio wysok? redukcj? ilo?ci wody bez blokowania procesu hydratacji, dzi?ki czemu osi?ga si? zwi?kszenie wytrzyma?o?ci na ?ciskanie i zginanie w ka?dym wieku dojrzewania.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz