CHRYSO®Delta 202

Compliance

CHRYSO®Delta 202 jest domieszk?  nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych. Technologia ta, wykorzystuj?c wiedz? o syntezie moleku?, umo?liwia :

  • szeroki zakres efektywnego dozowania
  • siln? redukcj? ilo?ci wody zarobowej
  • d?ugotrwa?e utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej
  • jednorodno?? i spoisto?? mieszanki betonowej.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz