CHRYSO®AMA 42 E

CHRYSO®AMA 42 E jest domieszk? wspomagaj?c? proces mielenia opracowan? w celu zwi?kszenia wczesnej wytrzyma?o?ci mechanicznej cementu. Zawiera ?rodki ii wspomagaj?ce mielenie w celu zwi?kszenia wydajno?ci produkcji cementu.

Karta Techniczna Pobierz