CHRYSO®Cure HPP

CHRYSO®Cure HPP jest p?ynnym, gotowym do u?ycia ?rodkiem na bazie wody do piel?gnacji ?wie?ych betonów, zapraw, innych pow?ok zawieraj?cych cement oraz elementów ?wie?o rozformowanych.
Korzyści
  • Podczas schni?cia CHRYSO®Cure HPP wytwarza ochronn? warstw?, która opó?nia wysuszanie betonu i zapraw, umo?liwiaj?c lepsz? hydratacj? cementu i zmniejszaj?c ryzyko powstawania wykwitów oraz p?kni??.
  • Po zwi?zaniu, powierzchnia betonu z CHRYSO®Cure HPP charakteryzuje si? wi?ksz? odporno?ci? na ?cieranie.
Dziedziny zastosowania
  • Piel?gnacja elementów o du?ej warto?ci modu?u powierzchniowego :
  • p?yty, posadzki betonowe,
  • nawierzchnie drogowe i lotniskowe,
  • prefabrykowane elementy ?cian.
  • Piel?gnacja betonów i zapraw nara?onych na znaczne osuszanie w pocz?tkowej fazie dojrzewania (wysokie temperatury, wiatr).
  • Beton zacierany, wyg?adzenie piel?gnowanych powierzchni.
Karta Techniczna Pobierz