CHRYSO®Premia 505

Compliance

CHRYSO®Premia 505 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie stabilizowanych polikarboksylanów.

Korzyści
  • Domieszki serii CHRYSO®Premia 500 zosta?y stworzone dla produkcji mieszanki betonowej o wysokiej podatno?ci na p?yni?cie i wype?nienie form –technologia „Fill free”. Mieszanka z zastosowaniem CHRYSO®Premia 505 charakteryzuje si? obni?on? lepko?ci? i wyd?u?onym czasem zachowania sta?ej konsystencji.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu,
  • Mieszanki wymagaj?ce ?atwego uk?adania,
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej,
  • Mieszanki w technologii SCC,
  • Betony o wysokiej wytrzyma?o?ci wczesnej,
  • Elementy ?elbetowe,
  • Elementy spr??one.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz