CHRYSO®Omega 142

Compliance
CHRYSO®Omega 142 jest domieszk? nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowsze`j technologii polimerów hybrydowych.
Korzyści
  • szeroki zakres efektywnego dozowania
  • siln? redukcj? ilo?ci wody zarobowej
  • d?ugotrwa?e utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej
  • jednorodno?? i spoisto?? mieszanki betonowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5, równie? mieszanki w technologii ASCC
  • Beton towarowy
  • Beton o wysokiej zawarto?ci kruszywa drobnego
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz