CHRYSO®Omega 149

Compliance
CHRYSO®Omega 149 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Korzyści
 • Dzi?ki specjalnej budowie molekularnej CHRYSO®Omega 149 umo?liwia produkcj? spoistej mieszanki betonowej o niskiej lepko?ci, z bardzo d?ugim efektem utrzymania konsystencji.
Dziedziny zastosowania
 • Wszystkie rodzaje cementu,
 • Beton towarowy,
 • Mieszanki wymagaj?ce d?ugiego utrzymania konsystencji,
 • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej,
 • Mieszanki w technologii SCC,
 • Mieszanki pompowane
 • Beton architektoniczny g?adki, w tym bia?y
 • Elementy ?elbetowe,
 • Elementy spr??one,
 • Elementy g?sto zbrojone
 • Kompozyty nowej generacji : HPC, VHPC
 • Posadzki przemys?owe
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz