CHRYSO®Plast 331

Compliance
CHRYSO®Plast 331 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Korzyści
  • zwi?kszenie i utrzymanie w czasie ciek?o?ci i spoisto?ci mieszanki betonowej przy sta?ej warto?ci stosunku w/c
  • zmniejszenie ilo?ci wody zarobowej przy sta?ej konsystencji
  • Przy dozowaniu powy?ej 0,5% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opó?niaj?cy wi?zanie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S4
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz