CHRYSO®Quad 20

Compliance
CHRYSO®Quad 20 jest domieszk? do betonu zwi?kszaj?c? lepko?? zaczynu cementowego o ograniczonym wp?ywie na konsystencj? mieszanki betonowej.
Korzyści
  • Dzi?ki CHRYSO®Quad 20 wytworzona mieszanka betonowa jest mniej wra?liwa na wahania ilo?ci wody zarobowej i zawarto?ci drobnych frakcji.
Dziedziny zastosowania
  • Elementy prefabrykowane: ?elbetowe, spr??one (równie? poddane termo obróbce)
  • Beton towarowy
  • Ograniczenie zjawiska samoczynnego wydzielania si? wody z mieszanki betonowej i segregacji sk?adników
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz