CHRYSO®Xel 680 EMx

Compliance
CHRYSO®Xel 680 EMx jest bezchlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? wi?zanie, która wspomaga wczesne stadium reakcji hydratacji, szczególnie w warunkach obni?onej temperatury.
Korzyści
 • Znacz?co redukuje czas wi?zania, prowadz?c do szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci betonu.
 • Jest zalecany do cementów wielosk?adnikowych np. CEM III.
 • Jego formu?a jest bezpieczna dla otoczenia.
 • U?ywany w po??czeniu z domieszkami CHRYSO®Optima, zapewnia wyd?u?enie czasu utrzymania konsystencji podczas produkcji betonu o wysokiej wytrzyma?o?ci wczesnej.
Dziedziny zastosowania
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Zalecany do cementu CEM III
 • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
 • Beton towarowy
 • Elementy spr??one
 • Elementy ?elbetowe
 • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania
 • Betonowanie w temperaturze do -15°C
Karta Techniczna Pobierz