CHRYSO®Spolos Y

Compliance
CHRYSO®Spolos Y jest domieszk? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów. Charakteryzuje si? podwójnym dzia?aniem: uplastycznia mieszank? betonow? oraz przyspiesza twardnienie i przyrost wytrzyma?o?ci betonu.
Korzyści
  • umo?liwia zwi?kszenie konsystencji i/lub zmniejszenie (typowo 5 ÷ 12 %) ilo?ci wody w mieszance betonowej oraz
  • w porównaniu do tradycyjnych plastyfikatorów wyra?nie przyspiesza przyrost wytrzyma?o?ci betonu, szczególnie przy obni?onej temperaturze dojrzewania.
Dziedziny zastosowania
  • CHRYSO®Spolos Y szczególnie zalecana jest do produkcji betonu towarowego w warunkach obni?onej temperatury. Sprawdza si? równie? w produkcji elementów prefabrykowanych przy wymaganej podwy?szonej wytrzyma?o?ci wczesnej betonu.
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Mieszanka betonowa o konsystencji od S1 do S3
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy spr??one
  • Elementy ?elbetowe
  • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz