CHRYSO®Plast 461

Compliance
CHRYSO®Plast 461 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.
Korzy?ci
  • Dzi?ki zastosowaniu CHRYSO®Plast 461 mo?emy optymalizowa? zawarto?? cementu, przy zachowaniu za?o?onej konsystencji i wytrzyma?o?ci mechanicznej. Przy dozowaniu powy?ej 0,5% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opó?niaj?cy wi?zanie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S4
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz