CHRYSO®Fibre S-Crete 500

Compliance
CHRYSO®Fibre S-Crete 500 to w?ókna syntetyczne, wytwarzane z mieszaniny surowców o wysokiej wytrzyma?o?ci na rozci?ganie
Korzyści
 • CHRYSO®Fibre S-Crete 500 poprawiaj? nast?puj?ce w?a?ciwo?ci betonu :
 • Ci?gliwo?? po wyst?pieniu zarysowania
 • Odporno?? na uderzenia (udarno??)
 • Energi? p?kania
 • Odporno?? na skurcz i samoczynne wydzielanie si? wody z mieszanki betonowej
Dziedziny zastosowania
 • CHRYSO®Fibre S-Crete 500 zast?puj? w wi?kszo?ci przypadków siatki zbrojeniowe lub w?ókna stalowe w takich zastosowaniach jak :
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Prefabrykacja: elementy betonowe, ?elbetowe i spr??one
 • Elementy kanalizacji, kr?gi, pokrywy, rury, przepusty
 • Elementy cienko?cienne
 • P?yty, posadzki przemys?owe
 • Zbiorniki na substancje agresywne (szambo, gnojowica)
 • Beton natryskowy
Karta Techniczna Pobierz