CHRYSO®Spolos T

Compliance
CHRYSO®Spolos T jest domieszk? wytwarzan? na bazie nowoopracowanej grupy modyfikowanych polikarboksylanów. Innowacyjny sk?ad stanowi odpowied? na d?ugo oczekiwane rozwi?zanie: jednoczesne spe?nienie wymaga? dla domieszki uplastyczniaj?cej oraz przyspieszaj?cej twardnienie.
Korzyści
  • powoduje zwi?kszenie konsystencji i/lub zmniejszenie (typowo 5 ÷ 12 %) ilo?ci wody w mieszance betonowej oraz
  • wyra?nie przyspiesza przyrost wytrzyma?o?ci betonu, szczególnie przy obni?onej temperaturze dojrzewania.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanka betonowa o konsystencji od S1 do S3
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy spr??one
  • Elementy ?elbetowe
  • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz