CHRYSO®FiniSol Brut

CHRYSO®FiniSol Brut jest gotowym do u?ycia ?rodkiem barwi?cym powierzchni? elementów betonowych oraz zwi?kszaj?cym wytrzyma?o?? i wodoszczelno?? betonu.

Karta Techniczna Pobierz