CHRYSO®Dem Graisse - DMR

CHRYSO®Dem Graisse to produkt pozwalaj?cy na opó?nienie momentu rozformowania.
Korzyści
  • Mikroskopijne ilo?ci wosku w sk?adzie produktu CHRYSO®Dem Graisse u?atwiaj? proces umieszczania betonu w szalunku i umo?liwiaj? ?atwe rozformowanie. Ok?adziny s? g?adkie i wolne od ?y?ek odlewniczych.
  • Produkt mo?e by? stosowany do ?cian pochylonych i pionowych, do szalunku posiadaj?cego wiele nieregularno?ci.
Dziedziny zastosowania
  • Wszelkie przypadki opó?nionego rozformowania form betonowych
  • Beton naparzany do 80°C
  • W deskowaniach, których geometria wymaga zastosowania smaru o wysokiej konsystencji w celu unikni?cia pojawiania si? nadmiaru smaru w okre?lonych miejscach
Karta Techniczna Pobierz