CHRYSO®CIM

Dyspersja wodna polimerów, stabilna w ?rodowisku zasadowym oraz ca?kowicie kompatybilna ze spoiwami hydraulicznymi.
Korzyści
 • poprawia plastyczno??, spójno?? i przyczepno?? zaprawy do pod?o?a.
 • polepszenie takich parametrów zaprawy, jak wytrzyma?o?? na rozci?ganie, ?cieranie i udarno??.
 • nie ulega hydrolizie; mo?e by? stosowany w zaprawach okresowo lub stale nara?onych na kontakt z wod?, równie? morsk?
 • zmniejsza modu? spr??ysto?ci, redukuje skurcz oraz pylenie powierzchni.
 • zwi?ksza wodoszczelno?? zaprawy oraz zwi?ksza odporno?? na oleje, smary, paliwo oraz s?abe kwasy.
 • Zaprawa zawieraj?ca [email protected] jest nietoksyczna i nie zanieczyszcza ?ywno?ci.
Dziedziny zastosowania
 • Warstwa szczepna przy wykonywaniu cienkich wylewek betonowych i wyko?czeniach powierzchni.
 • Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne.
 • Wodoszczelne pow?oki zbiorników na wod?.
 • Ulepszenie zapraw tynkarskich - zwi?kszenie przyczepno?ci i uszczelnienie.
 • Dodatek do jastrychów cementowych poprawiaj?cy przyczepno?? do pod?o?a.
 • Ulepszenie zapraw do tradycyjnego uk?adania p?ytek.
 • Szpryc przed narzuceniem, reprofilacj? i modelowaniem zaprawy na uzupe?nianych powierzchniach np. uszkodzone naro?a betonowe.
 • Zaprawy naprawcze do klejenia i mostkowania po??cze? konstrukcyjnych.
 • Zaprawy naprawcze/monta?owe do elementów prefabrykowanych.
 • Zaprawy do ?atania i wype?niania spoin murarskich, przy pracach kominowe, wykonanie obróbek i ko?nierzy uszczelniaj?cych.
 • Naprawa posadzek betonowych.
 • Zaczyn cementowy do uszczelniania powierzchni, pokrycie pow?ok bitumicznych fundamentów, injekcje oraz wype?nianie p?kni??.
Karta Techniczna Pobierz