CHRYSO®FiniSol Mat

CHRYSO®FiniSol Mat - produkt do zabezpieczania powierzchni elementów z betonu i zaprawy.
Korzyści
  • CHRYSO®FiniSol Mat reaguje z wolnym wapnem tworz?c nowe produkty mineralne o wi?kszej g?sto?ci i wytrzyma?o?ci.
  • Dzi?ki penetracji syntetycznej ?ywicy w sie? mikroporów betonu lub zaprawy, zwi?ksza odporno?? elementów na dzia?anie wody.
  • CHRYSO®FiniSol Mat chroni powierzchnie elementów z betonu i zaprawy przed d?ugotrwa?ym zaleganiem i wnikaniem uci??liwych zabrudze? oraz dzia?aniem oleju i smaru.
Dziedziny zastosowania
  • P?yty i panele elewacyjne, elementy gara?y, piwnic i tarasów
  • Posadzki przemys?owe, nawierzchnie parkingów
  • Elementy z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Ka?dy rodzaj elementów z betonu, zaprawy i innych materia?ów na bazie cementu
Karta Techniczna Pobierz