CHRYSO®Lav Gel

CHRYSO®Lav Gel jest ?rodkiem opó?niaj?cym wi?zanie, stosowanym na powierzchni? mieszanki betonowej – tzw. dezaktywatorem „pozytywnym”.
Korzyści
  • CHRYSO®Lav Gel zosta? specjalnie zaprojektowany dla uzyskiwania powierzchni z eksponowanym drobnym kruszywem lub efektu delikatnego wyp?ukania (jak kwasem). CHRYSO®Lav Gel umo?liwia uzyskiwanie g??boko?ci penetracji mniejszych ni? mo?liwe dla „pozytywnych” ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie CHRYSO®Deco Lav. CHRYSO®Lav Gel jest produktem gotowym do u?ycia. Jego w?a?ciwo?ci tiksotropowe zapobiegaj? sp?ywaniu z powierzchni pionowych.
Dziedziny zastosowania
  • Beton architektoniczny
  • P?yty elewacyjne i ok?adziny z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Elementy ma?ej architektury ulic i ogrodów
  • Elementy prefabrykowane
Karta Techniczna Pobierz