CHRYSO®HD

?rodek utwardzaj?cy powierzchnie elelmentów z betonu i zapraw.
Dziedziny zastosowania
  • P?yty i panele elewacyjne, elementy gara?y, piwnic i tarasów
  • Posadzki przemys?owe, nawierzchnie parkingów
  • Elementy z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Ka?dy rodzaj elementów z betonu, zaprawy i innych materia?ów na bazie cementów
Karta Techniczna Pobierz