CHRYSO®Optima 380

Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca
Korzyści
  • Dzi?ki zastosowaniu CHRYSO®Optima 380 mo?liwa jest znaczna redukcja ilo?ci wody i/lub znaczna poprawa urabialno?ci i charakterystyki p?yni?cia mieszanki betonowej. Wynika st?d szeroki zakres stosowania CHRYSO®Optima 380 do ró?nych rodzajów betonu.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton towarowy
  • Mieszanki wymagaj?ce d?ugiego utrzymania konsystencji
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Mieszanki pompowane
  • Elementy ?elbetowe
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
  • Beton architektoniczny
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz