CHRYSO®Fibre S25

Compliance

W?ókna syntetyczne, wytwa-rzane z mieszaniny dwóch surowców o wysokiej wytrzyma?o?ci na rozci?ganie

Korzyści
 • CHRYSO®Fibre S25 poprawiaj? nast?puj?ce w?a?ciwo?ci betonu:
 • ci?gliwo?? po wyst?pieniu zarysowania
 • odporno?? na uderzenia (udarno??)
 • odporno?? na skurcz i samoczynne wydzielanie si? wody z mieszanki betonowej
Dziedziny zastosowania
 • CHRYSO®Fibre S25 zast?puj? w wi?kszo?ci przypadków siatki zbrojeniowe lub w?ókna stalowe w takich zastosowaniach jak:
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Prefabrykacja: elementy betonowe, ?elbetowe i spr??one
 • Elementy kanalizacji, kr?gi, pokrywy, rury, przepusty
 • Elementy cienko?cienne
 • P?yty, posadzki przemys?owe
 • Zbiorniki na substancje agresywne (szambo, gnojowica)
 • Beton natryskowy
Karta Techniczna Pobierz