CHRYSO®Omega 132

Compliance

CHRYSO®Omega 132 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.

Korzyści
  • szeroki zakres efektywnego dozowania
  • siln? redukcj? ilo?ci wody zarobowej
  • d?ugotrwa?e utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej
  • jednorodno?? i spoisto?? mieszanki betonowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5, równie? mieszanki w technologii ASCC
  • Beton towarowy
  • Beton o wysokiej zawarto?ci kruszywa drobnego
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz