CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS

CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), który nie zawiera ?adnych rozpuszczalników.
Korzyści
  • CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS umo?liwia uzyskanie powierzchni o doskona?ej jako?ci, pozbawion? p?cherzyków, plam i innych wad, gotowej do na?o?enia pow?ok. ?rodek nie wykazuje przy tym negatywnych reakcji z wi?kszo?ci? materia?ów z gumy, plastiku czy polistyrenu.
  • Dla poprawy wygl?du/jako?ci powierzchni elementów, CHRYSO®Dem Oleo 51 - DPS umo?liwia pó?niejsze na?o?enie na elementy betonowe pow?ok i farb zgodnie z okre?lonymi zasadami ich u?ycia.
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Ka?dy rodzaj elementów z opó?nionym rozformowywaniem, z wykorzystaniem naparzania o wysokiej temperaturze
  • Beton formowany
Karta Techniczna Pobierz