CHRYSO®Cure HPS

Gotowy do u?ycia p?ynny ?rodek do piel?gnacji ?wie?ego betonu, zapraw oraz innych pow?ok zawieraj?cych cement.
Korzyści
  • Podczas schni?cia CHRYSO®Cure HPS wytwarza ochronn? warstw?, która opó?nia wysuszanie betonu i zapraw, umo?liwiaj?c lepsz? hydratacj? cementu i zmniejszaj?c ryzyko p?kni?? we wczesnej fazie przyrostu wytrzyma?o?ci zwi?zanych ze skurczem plastycznym.
Dziedziny zastosowania
  • Piel?gnacja elementów, których powierzchnia wymaga specjalnych warunków: posadzki betonowe, bruk, drogi, zabudowy drogowe
  • Piel?gnacja betonów i zapraw nara?onych na niekorzystne warunki schni?cia w pocz?tkowej fazie dojrzewania (wysoka temperatura, wiatr): wszelkie elementy na bazie cementu nara?one na wczesne wysychanie
Karta Techniczna Pobierz