CHRYSO®Cure HPE

CHRYSO®Cure HPE jest p?ynnym, gotowym do u?ycia ?rodkiem na bazie wody do piel?gnacji ?wie?ych betonów, zapraw, innych pow?ok zawieraj?cych cement oraz elementów ?wie?o rozformowanych.
Korzyści
  • Podczas schni?cia CHRYSO®Cure HPE wytwarza ochronn? warstw?, która opó?nia wysuszanie betonu i zapraw, umo?liwiaj?c lepsz? hydratacj? cementu i zmniejszaj?c ryzyko powstawania wykwitów oraz p?kni??.
Dziedziny zastosowania
  • Piel?gnacja elementów o du?ej warto?ci modu?u powierzchniowego: p?yty, posadzki betonowe, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, prefabrykowane elementy ?cian
  • Piel?gnacja betonów i zapraw nara?onych na znaczne osuszanie w pocz?tkowej fazie dojrzewania (wysokie temperatury, wiatr)
  • Beton zacierany, wyg?adzenie piel?gnowanych powierzchni
Karta Techniczna Pobierz