CHRYSO®Deco Lav P

Gama 8 powierzchniowych ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie na bazie wody. Z racji aplikacji na powierzchni? mieszanki betonowej nazywamy je ?rodkami lub dezaktywatorami „pozytywnymi”.
Korzyści
  • CHRYSO®Deco Lav P s? produktami przyjaznymi dla ?rodowiska i u?ytkowników. Umo?liwiaj? opó?nienie wi?zania mieszanki betonowej na eksponowanej powierzchni elementu. Rodzaj ?rodka mo?na precyzyjnie dobra? dla planowanej grubo?ci wyp?ukanego zaczynu, w zale?no?ci od wymiaru ziaren kruszywa.
Dziedziny zastosowania
  • Posadzki, ?cie?ki dla pieszych i rowerowe, place i inne nawierzchnie z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Elementy ma?ej architektury
  • Elementy ogrodowe
  • Elementy wyposa?enia wolnych przestrzeni: ?awki, siedziska, sto?y, wyposa?enie placów zabaw, fontanny, itp.
  • Drogowe bariery energoch?onne
Karta Techniczna Pobierz