CHRYSO®Deco Lav N

Gama 10 ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie na bazie rozpuszczalnika. Z racji aplikacji na formy nazywamy je ?rodkami lub dezaktywatorami „negatywnymi”.
Korzyści
  • CHRYSO®Deco Lav N umo?liwiaj? opó?nienie wi?zania mieszanki betonowej na powierzchni stykaj?cej si? z form? z naniesionym dezaktywatorem. Rodzaj ?rodka mo?na precyzyjnie dobra? dla planowanej grubo?ci wyp?ukanego zaczynu, w zale?no?ci od wymiaru ziaren kruszywa.
Dziedziny zastosowania
  • P?yty elewacyjne i ok?adziny z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Elementy ma?ej architektury ulic i ogrodów
  • Elementy wyposa?enia wolnych przestrzeni: ?awki, siedziska, sto?y, wyposa?enie placów zabaw, fontanny, itp.
  • Ekrany akustyczne
Karta Techniczna Pobierz