CHRYSO®Lav Prec

?rodek ochronny dla form. U?atwia czyszczenie form stosowanych w technologii betonu z eksponowanym kruszywem z u?yciem ?rodków opó?niaj?cych wi?zanie CHRYSO®Deco Lav N (negatywnych – nak?adanych na powierzchni? form).
Korzyści
  • CHRYSO®Lav Prec zapobiega zaleganiu pozosta?o?ci dezaktywatorów. Dzi?ki temu te same formy mo?na szybko wykorzysta? do innych zada?, np. stosowania dezaktywatorów o innej g??boko?ci penetracji lub formowania elementów z betonu o g?adkiej powierzchni.
Dziedziny zastosowania
  • Zabezpieczanie form stosowanych w produkcji elementów z eksponowanym kruszywem, gdy stosowane s? ?rodki opó?niaj?ce wi?zanie
  • CHRYSO®Lav Prec mo?na stosowa? na formach metalowych i drewnianych.
Karta Techniczna Pobierz