CHRYSO®Color Flash 1

Domieszka intensyfikuj?ca kolor i redukuj?ca wykwity
Korzyści
 • Zwi?kszenie stopnia zag?szczenia mieszanki betonowej w elemencie
 • Poprawa jednorodno?ci struktury betonu, w tym uzyskanie doskona?ej dyspersji cz?stek barwników
 • Podwy?szenie wytrzyma?o?ci betonu na ?ciskanie, na rozci?ganie przy roz?upywaniu
 • Mo?liwo?? optymalizacji zawarto?ci i sk?adu spoiwa i drobnych frakcji (cement, dodatki mineralne, barwniki)
 • Zmiana zawarto?ci i struktury porów w betonie, a w efekcie znaczne ograniczenie zjawiska wykwitów na elementach prefabrykowanych
Dziedziny zastosowania
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Beton barwiony i niebarwiony
 • Prefabrykacja
 • Elementy wibrowane i wibroprasowane
 • Kostka brukowa
 • Kraw??niki i obrze?a
 • Dachówki
 • Bloczki i pustaki betonowe
 • P?yty chodnikowe
Karta Techniczna Pobierz