CHRYSO®Plast CER

Compliance
CHRYSO®Plast CER jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie specjalnie dobranych zwi?zków organicznych.
Korzyści
  • Dzi?ki zastosowaniu CHRYSO®Plast CER mo?emy optymalizowa? zawarto?? cementu, przy zachowaniu za?o?onej konsystencji i wytrzyma?o?ci mechanicznej. Przy dozowaniu powy?ej 0,35% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opó?niaj?cy wi?zanie.
  • CHRYSO®Plast CER poprzez redukcj? porowato?ci kapilarnej korzystnie wp?ywa na szczelno?? betonu i w konsekwencji jego trwa?o??.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S4
  • Beton towarowy
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny : nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz