CHRYSO®Air LB

Compliance

CHRYSO®Air LB jest domieszk? napowietrzaj?c?, umo?liwiaj?c? formowanie si? w betonie i w zapra-wach stabilnych mikrop?cherzyków powietrza.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz