CHRYSO®Fluid GT

Compliance
CHRYSO®Fluid GT jest syntetyczn? domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanej, sulfonowanej polimelaminy.
Korzyści
  • uzyskanie doskona?ej dyspersji ziaren spoiwa i kruszywa, co wp?ywa na wyra?n? popraw? urabialno?ci mieszanki betonowej
  • poprawa stopnia hydratacji spoiwa dzi?ki rozproszeniu jego ziaren. Zjawisko to pozwala na znaczn? redukcje ilo?ci wody zarobowej i wzrost wytrzyma?o?ci betonu : zarówno wczesnej jak i ko?cowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Beton wysokowarto?ciowy HPC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz