CHRYSO®Optima 185

Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Korzyści
 • Umo?liwia produkcj? spoistej mieszanki betonowej o niskiej lepko?ci, z bardzo d?ugim efektem utrzymania konsystencji.
Dziedziny zastosowania
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Beton towarowy
 • Mieszanki wymagaj?ce d?ugiego utrzymania konsystencji
 • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
 • Mieszanki w technologii SCC
 • Mieszanki pompowane
 • Beton architektoniczny g?adki, w tym bia?y
 • Elementy ?elbetowe
 • Elementy spr??one
 • Elementy g?sto zbrojone
 • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
 • Posadzki przemys?owe
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz