CHRYSO®Fluid AG

Compliance
CHRYSO®Fluid AG jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Korzyści
  • ma silne i d?ugotrwa?e dzia?anie dysperguj?ce wobec frakcji pylastych (cement, dodatki mineralne), co umo?liwia produkcj? plastycznych i ciek?ych mieszanek przy niskiej warto?ci stosunku w/c.
  • pozwala utrzyma? za?o?on? konsystencj? mieszanki betonowej w wyd?u?onym czasie.
  • przy dozowaniu powy?ej 0,8% w stosunku do masy cementu widoczny jest efekt opó?niaj?cy wi?zanie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5
  • Beton towarowy
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny : posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne (w tym masywne)
  • Betonowanie w okresie podwy?szonej temperatury
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz