CHRYSO®Fluid CB

Compliance
Domieszka up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.
Korzy?ci
  • ma silne dzia?anie dysperguj?ce wobec frakcji pylastych (cement, dodatki mineralne), co umo?liwia produkcj? plastycznych i ciek?ych mieszanek przy niskiej warto?ci stosunku w/c.
  • zwi?ksza spoisto?? mieszanki betonowej, ograniczaj?c zjawisko segregacji i oddzielania wody.
  • pozwala utrzyma? za?o?on? konsystencj? mieszanki betonowej w wyd?u?onym czasie.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny: posadzki, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe i hydrotechniczne
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz