CHRYSO®Air A

Compliance

Domieszka napowietrzaj?ca

CHRYSO®Air A jest domieszk? napowietrzaj?c?, umo?liwiaj?c? formowanie si? w betonie i w zaprawach stabilnych mikrop?cherzyków powietrza. Równomierne rozmieszczenie w ca?ej strukturze oraz niewielkie rozmiary p?cherzyków zdecydowanie poprawiaj? odporno?? betonu na cykliczne dzia?anie mrozu, równie? w obecno?ci ?rodków odladzaj?cych.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej, w tym SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny : nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe, wszelkie obiekty hydrotechniczne, zbiorniki
  • Ka?dy rodzaj betonu nara?ony na d?ugotrwa?e i cykliczne dzia?anie mrozu
  • Kruszywo o niewielkiej zawarto?ci drobnych frakcji
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz