CHRYSO®Tard CHR

Compliance

Domieszka opó?niaj?ca wi?zanie

CHRYSO®Tard CHR jest domieszk? modyfikuj?c? reakcj? hydratacji cementu poprzez wytworzenie cieniutkiej warstewki otulaj?cej ziarna cementu. Po zako?czeniu procesu wi?zania twardnienie przebiega szybko  prowadz?c do uzyskania  du?ych wytrzyma?o?ci ko?cowych.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz