CHRYSO®Fuge E

Compliance

Domieszka uszczelniaj?ca

CHRYSO®Fuge E jest domieszk? uszczelniaj?c?, blokuj?c? pory, która reaguje z wodorotlenkiem wapnia  (produktem hydratacji cementu), tworz?c zwi?zki o w?a?ciwo?ciach hydrofobowych. Zwi?zki te powstrzymuj? w strukturze betonu zjawiska kapilarne (podci?ganie kapilarne, transport cieczy).

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Pe?ne lub otworowe, wodoodporne elementy drobnowymiarowe
  • Samouszczelniaj?ce si? elementy brukowe (kostka, p?ytki, obrze?a i kraw??niki)P?yty i posadzki betonowe
  • Beton fundamentów poni?ej lustra wody
  • Zbiorniki
  • Zaprawy uszczelniaj?ce
  • Beton i zaprawa pozostaj?ce w sta?ym kontakcie z wod?
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz