CHRYSO®Fuge C

Compliance

Domieszka uszczelniaj?ca

CHRYSO®Fuge C jest domieszk? uszczelniaj?c?, blokuj?c? pory, która reaguje z wodorotlenkiem wapnia  (produktem hydratacji cementu), tworz?c zwi?zki o w?a?ciwo?ciach hydrofobowych. Zwi?zki te powstrzymuj? w strukturze betonu zjawiska kapilarne (podci?ganie kapilarne, transport cieczy).

Dziedziny zastosowania
  • Pe?ne lub otworowe, wodoodporne elementy drobnowymiarowe
  • Samouszczelniaj?ce si? elementy brukowe (kostka, p?ytki, obrze?a i kraw??niki)
  • Wierzchnie warstwy p?yt betonowych
  • Fundamenty, mury oporowe
  • Zbiorniki
  • Prace uszczelniaj?ce
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz