CHRYSO®Omega 146

Compliance

CHRYSO®Omega 146 jest domieszk? nowej generacji, redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.

Korzy?ci
  • Charakteryzuje si? bardzo silnym dzia?aniem dysperguj?cym wobec drobnych frakcji (cement, dodatki mineralne, py?y), co pozwala ?atwo uzyska? ciek?? konsystencj? mieszanki betonowej.
  • Wykazuje du?? elastyczno?? u?ycia: dzi?ki szerokiemu zakresowi dozowania mo?e by? optymalnie wykorzystana w wielu rodzajach betonu.
  • Umo?liwia bardzo d?ugie utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5, równie? mieszanki w technologii ASCC
  • Beton towarowy
  • Beton o wysokiej zawarto?ci kruszywa drobnego
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz